Privacy statement


 

Privacy Policy

De Jongh Pipesystems B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. Op grond hiervan houden wij ons aan de regels die de AVG/GDPR stelt. Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met onze privacy statement. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De Jongh Pipesystems B.V. verwerkt persoonsgegevens die wij van u ontvangen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gegevens die wij ontvangen bij de aanvraag van een offerte aanvraag van een brochure aanvraag van informatie via de website of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens: Naam, adres, telefoonnummer, factuurgegevens en e-mailadres.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende actviteiten:

- het aangaan en onderhouden van de relatie met De Jongh Pipesystems B.V.;
- om de door u gevraagde informate te verstrekken en op uw vragen te reageren;
- om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Door ons ingeschakelde derde partjen (verwerkers)

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die – uitsluitend in onze opdracht – persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructe handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partjen die de door ons gebruikte sofware aanbieden en hosten. Verder schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien wij daartoe op grond van een wetelijke voorschrift verplicht worden gesteld. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Als u een verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering wil doen neemt u dan contact op via het onderstaande adres. In geval van een verzoek tot verwijdering zal De Jongh Pipesystems B.V. de betrefende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen tenzij en voor zover de wet verplicht om de betrefende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzeten.

Bewaartermijnen

De Jongh Pipesystems B.V. bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierbovenaangegeven doeleinden of zo lang als de wet voorschrijf. De Jongh Pipesystems B.V. mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden en gebruikt om de website te optmaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytcs. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy-gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytcs.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op door een mail te sturen naar info@dejonghpipesystems.nl.

Klachten?

Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@dejonghpipesystems.nl of door ons te bellen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken dan kunt u zich altjd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. De Jongh Pipesystems B.V. adviseert u dan ook om regelmatg op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 22 juni 2018.

Contactgegevens

De Jongh Pipesystems B.V.
1-Februariweg
94794 SM Heijningen
0167-521739
Info@dejonghpipesystems.nl